15W系列 15W系列DC/DC模块电源产品型号输出功率(W)输入电压(V)输出电压(V)HZD15D-48D15W15W18v-72v±15vHZD15D-48D12W15W18v-72v±12vHZD15D-48D05W15W18v-7
15W系列DC/DC模块电源
15W系列DC/DC模块电源
【点击查看大图】
产品详细

15W系列 15W系列DC/DC模块电源

产品型号 输出功率(W) 输入电压(V) 输出电压(V)
HZD15D-48D15W 15W 18v-72v ±15v
HZD15D-48D12W 15W 18v-72v ±12v
HZD15D-48D05W 15W 18v-72v ±5v
HZD15D-48S24W 15W 18v-72v 24v
HZD15D-48S15W 15W 18v-72v 15v
HZD15D-48S12W 15W 18v-72v 12v
HZD15D-48S05W 15W 18v-72v 5.05v
HZD15D-28D15W 15W 9v-36v ±15v
HZD15D-28D12W 15W 9v-36v ±12v
HZD15D-28D05W 15W 9v-36v ±5v
HZD15D-28S24W 15W 9v-36v 24v
HZD15D-28S15W 15W 9v-36v 15v
HZD15D-28S12W 15W 9v-36v 12v
HZD15D-28S05W 15W 9v-36v 5.05v
HZD15D-48D15 15W 36v-72v ±15v
HZD15D-48D12 15W 36v-72v ±12v
HZD15D-48D05 15W 36v-72v ±5v
HZD15D-48S24 15W 36v-72v 24v
HZD15D-48S15 15W 36v-72v 15v
HZD15D-48S12 15W 36v-72v 12v
HZD15D-48S05 15W 36v-72v 5.05v
HZD15D-48S03 15W 36v-72v 3.3v
HZD15D-28D15 15W 18v-36v ±15v
HZD15D-28D12 15W 18v-36v ±12v
HZD15D-28D05 15W 18v-36v ±5v
HZD15D-28S24 15W 18v-36v 24v
HZD15D-28S15 15W 18v-36v 15v
HZD15D-28S12 15W 18v-36v 12v
HZD15D-28S05 15W 18v-36v 5.05v
HZD15D-28S03 15W 18v-36v 3.3v
HZD15D-12D15 15W 9v-18v ±15v
HZD15D-12D12 15W 9v-18v ±12v
HZD15D-12D05 15W 9v-18v ±5v
HZD15D-12S24 15W 9v-18v 24v
HZD15D-12S15 15W 9v-18v 15v
HZD15D-12S12 15W 9v-18v 12v
HZD15D-12S05 15W 9v-18v 5.05v
HZD15D-12S03 15W 9v-18v 3.3v
HZD15CA-48D15 15W 36v-72v ±15v
HZD15CA-48D12 15W 36v-72v ±12v
HZD15CA-48D05 15W 36v-72v ±5v
HZD15CA-48S24 15W 36v-72v 24v
HZD15CA-48S15 15W 36v-72v 15v
HZD15CA-48S12 15W 36v-72v 12v
HZD15CA-48S05 15W 36v-72v 5.05v
HZD15CA-48S03 15W 36v-72v 3.3v
HZD15CA-28D15 15W 186v ±15v
HZD15CA-28D12 15W 18v-36v ±12v
HZD15CA-28D05 15W 18v-36v ±5v
HZD15CA-28S24 15W 18v-36v 24v
HZD15CA-28S15 15W 18v-36v 15v
HZD15CA-28S12 15W 18v-36v 12v
HZD15CA-28S05 15W 18v-36v 5.05v
HZD15CA-28S03 15W 18v-36v 3.3v
HZD15CA-12D15 15W 9v-18v ±15v
HZD15CA-12D12 15W 9v-18v ±12v
HZD15CA-12D05 15W 9v-18v ±5v
HZD15CA-12S24 15W 9v-18v 24v
HZD15CA-12S15 15W 9v-18v 15v
HZD15CA-12S12 15W 9v-18v 12v
HZD15CA-12S05 15W 9v-18v 5.05v
HZD15CA-12S03 15W 9v-18v 3.3v
HZD15C-48D15W 15W 18v-72v ±15v
HZD15C-48D12W 15W 18v-72v ±12v
HZD15C-48D05W 15W 18v-72v ±5v
HZD15C-48S15W 15W 18v-72v 15v
HZD15C-48S12W 15W 18v-72v 12v
HZD15C-48S05W 15W 18v-72v 5.05v
HZD15C-28D15W 15W 9v-36v ±15v
HZD15C-28D12W 15W 9v-36v ±12v
HZD15C-28D05W 15W 9v-36v ±5v
HZD15C-28S15W 15W 9v-36v 15v
HZD15C-28S12W 15W 9v-36v 12v
HZD15C-28S05W 15W 9v-36v 5.05v
HZD15C-48D15 15W 36v-72v ±15v
HZD15C-48D12 15W 36v-72v ±12v
HZD15C-48D05 15W 36v-72v ±5v
HZD15C-48S15 15W 36v-72v 15v
HZD15C-48S12 15W 36v-72v 12v
HZD15C-48S05 15W 36v-72v 5.05v
HZD15C-48S03 15W 36v-72v 3.3v
HZD15C-28D15 15W 18v-36v ±15v
HZD15C-28D12 15W 18v-36v ±12v
HZD15C-28D05 15W 18v-36v ±5v
HZD15C-28S15 15W 18v-36v 15v
HZD15C-28S12 15W 18v-36v 12v
HZD15C-28S05 15W 18v-36v 5.5v
HZD15C-28S03 15W 18v-36v 3.3v
HZD15C-12D15 15W 9v-18v ±15v
HZD15C-12D12 15W 9v-18v ±12v
HZD15C-12D05 15W 9v-18v ±5v
HZD15C-12S15 15W 9v-18v 15v
HZD15C-12S12 15W 9v-18v 12v
HZD15C-12S05 15W 9v-18v 5.05v
HZD15C-12S03 15W 9v-18v 3.3v

 


相关产品