25W系列DC/DC模块电源产品型号输出功率(W)输入电压(V)输出电压(V)HZD25D-48D15W25W18v-72v±15vHZD25D-48D12W25W18v-72v±12vHZD25D-48D05W25W18v-72v±5vH
25W系列DC/DC模块电源
25W系列DC/DC模块电源
【点击查看大图】
产品详细

25W系列DC/DC模块电源

产品型号 输出功率(W) 输入电压(V) 输出电压(V)
HZD25D-48D15W 25W 18v-72v ±15v
HZD25D-48D12W 25W 18v-72v ±12v
HZD25D-48D05W 25W 18v-72v ±5v
HZD25D-48S24W 25W 18v-72v 24v
HZD25D-48S15W 25W 18v-72v 15v
HZD25D-48S12W 25W 18v-72v 12v
HZD25D-48S05W 25W 18v-72v 5.5v
HZD25D-28D15W 25W 9v-36v ±15v
HZD25D-28D12W 25W 9v-36v ±12v
HZD25D-28D05W 25W 9v-36v ±5v
HZD25D-28S24W 25W 9v-36v 24v
HZD25D-28S15W 25W 9v-36v 15v
HZD25D-28S12W 25W 9v-36v 12v
HZD25D-28S05W 25W 9v-36v 5.05v
HZD25D-48D15 25W 36v-72v ±15v
HZD25D-48D12 25W 36v-72v ±12v
HZD25D-48D05 25W 36v-72v ±5v
HZD25D-48S24 25W 36-72v 24v
HZD25D-48S15 25W 36v-72v 15v
HZD25D-48S12 25W 36v-72v 12v
HZD25D-48S05 25W 36v-72v 5.05v
HZD25D-48S03 25W 36v-72v 3.3v
HZD25D-28D15 25W 18v-36v ±15v
HZD25D-28D12 25W 18v-36v ±12v
HZD25D-28D05 25W 18v-36v ±5v
HZD25D-28S24 25W 18v-36v 24v
HZD25D-28S15 25W 18v-36v 15v
HZD25D-28S12 25W 18v-36v 12v
HZD25D-28S05 25W 18v-36v 5.05v
HZD25D-28S03 25W 18v-36v 3.3v
HZD25D-12D15 25W 9v-18v ±15v
HZD25D-12D12 25W 9v-18v ±12v
HZD25D-12D05 25W 9v-18v ±5v
HZD25D-12S24 25W 9v-18v 24v
HZD25D-12S15 25W 9v-18v 15v
HZD25D-12S12 25W 9v-18v 12v
HZD25D-12S05 25W 9v-18v 5.05v
HZD25D-12S03 25W 9v-18v 3.3v
HZD25G-48D15W 25W 18v-72v ±15v
HZD25G-48D12W 25W 18v-72v ±12v
HZD25G-48D05W 25W 18v-72v ±5v
HZD25G-48S24W 25W 18v-72v 24v
HZD25G-48S15W 25W 18v-72v 15v
HZD25G-48S12W 25W 18v-72v 12v
HZD25G-48S05W 25W 18v-72v 5.05v
HZD25G-28D15W 25W 9v-36v ±15v
HZD25G-28D12W 25W 9v-36v ±12v
HZD25G-28D05W 25W 9v-36v ±5v
HZD25G-28S24W 25W 9v-36v 24v
HZD25G-28S15W 25W 9v-36v 15v
HZD25G-28S12W 25W 9v-36v 12v
HZD25G-28S05W 25W 9v-36v 5.05v
HZD25G-48D15 25W 36v-72v ±15v
HZD25G-48D12 25W 36v-72v ±12v
HZD25G-48D05 25W 36v-72v ±5v
HZD25G-48S24 25W 36v-72v 24v
HZD25G-48S15 25W 36v-72v 15v
HZD25G-48S12 25W 36v-72v 12v
HZD25G-48S05 25W 36v-72v 5.05v
HZD25G-48S03 25W 36v-72v 3.3v
HZD25G-28D15 25W 18v-36v ±15v
HZD25G-28D12 25W 18v-36v ±12v
HZD25G-28D05 25W 18v-36v ±5v
HZD25G-28S24 25W 18v-36v 24v
HZD25G-28S15 25W 18v-36v 15v
HZD25G-28S12 25W 18v-36v 12v
HZD25G-28S05 25W 18v-36v 5.05v
HZD25G-28S03 25W 18v-36v 3.3v
HZD25G-12D15 25W 9v-18v ±15v
HZD25G-12D12 25W 9v-18v ±12v
HZD25G-12D05 25W 9v-18v ±5v
HZD25G-12S24 25W 9v-18v 24v
HZD25G-12S15 25W 9v-18v 15v
HZD25G-12S12 25W 9v-18v 12v
HZD25G-12S05 25W 9v-18v 5.05v
HZD25G-12S03 25W 9v-18v 3.3v

相关产品